Συνεργάτες - Σύμβουλοι

Η πολυπλοκότητα των σύγχρονων θεμάτων και η σωστή αντιμετώπισή τους απαιτούν πολλές φορές την συνεργασία και συμβολή περισσοτέρων επαγγελματιών είτε δικηγόρων είτε οικονομικών συμβούλων – αναλυτών – λογιστών. Ειδικά σε επίπεδο διαχείρισης χρεών επιχειρήσεων και ιδιωτών περισσότεροι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν πολύ καλύτερα, αξιόπιστα και άμεσα αποτελέσματα.

Με γνώμονα τα ανωτέρω το γραφείο μας προσφέρει ένα πολυεπί-πεδο φάσμα συνεργατών όπως: