Φορολογία τόκων καταθέσεων

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών "Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση του Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε  στη Βουλή, προβλέπεται (άρθρο 64 παρ. 7)  ότι ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ή τόκους από ομολογιακά δάνεια δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

 

Σημειώνεται πως η σχετική απόφαση για το πώς θα δηλωθούν στο Ε1 οι τόκοι καταθέσεων και το τι θα ισχύσει για τους συνδικαιούχους λογαριασμών αναμένεται να εκδοθεί τις επόμενες ημέρες.

Όπως έχει γνωστό κατά την εγγραφή των καταθέσεων στο Ε1 θα πρέπει να δηλώνεται το "πραγματικό γεγονός", δηλαδή οι τόκοι να εγγράφονται στη δήλωση εκείνου που ανήκουν τα χρήματα και όχι στον συν δικαιούχο.

Εξάλλου, με το νομοσχέδιο επέρχεται αλλαγή στο χρόνο απόδοσης του φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

Έτσι, όλοι οι υπόχρεοι παρακράτησης ΦΜΥ (συμπεριλαμβανομένου και των ασφαλιστικών ταμείων τόσο για την καταβολή των συντάξεων) οφείλουν πλέον να αποδίδουν τον φόρο με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, μέχρι την 20ή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα.

Η απόδοση θα γίνεται με την υποβολή προσωρινής δήλωσης ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του υπόχρεου και θα ολοκληρώνεται μέσα σε 11 εργάσιμες ημέρες.