Νομική υποστήριξη επιχειρήσεων

Σχεδιασμός – Χρηματοδότηση – Κερδοφορία είναι τα συστατικά στήριξης των επιχειρήσεων που εγγυώνται την βιωσιμότητά τους στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Το γραφείο μας  διαθέτοντας την κατάλληλη εμπειρία και το πιο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, είναι σε θέση να προτείνει λύσεις για την καλύτερη απόδοση κάθε σύγχρονης επιχείρησης με γνώμονα:

  • Την αύξηση της κερδοφορίας 
  • Την καλύτερη φορολόγηση
  • Την αρτιότερη οικονομική οργάνωση
  • Την νομική υποστήριξη

Υπηρεσίες για επιχειρήσεις

1.Άρθρο 99 

Η απόφαση για την υπαγωγή μιας εταιρίας στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, είναι πρωτίστως επιχειρηματική & οικονομική υπόθεση και δευτερευόντως νομική. 

Για να υπαχθεί φυσικό ή νομικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές τουλάχιστον 500.000 ευρώ. 

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να υπαχθούν εταιρίες κάθε μορφής και με μικρότερες οφειλές.

Η συμφωνία συνδιαλλαγής δεσμεύει μόνο εκείνους που την υπέγραψαν.

Στην αίτηση επισυνάπτεται σε πρότυπο γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με ποσό ανάλογο με τη μορφή της εταιρίας, για την αμοιβή του εμπειρογνώμονα και του μεσολαβητή.

Το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις, φορείς κοινωνικής πρόνοιας και ασφάλισης μπορούν να συναινούν σε μείωση των απαιτήσεων, με τους ίδιους όρους που θα μείωνε τις απαιτήσεις του και ένας ιδιώτης δανειστής.

Με την επικύρωση της συμφωνίας αναστέλλεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, αίρεται αυτοδικαίως η απαγόρευση έκδοσης επιταγών, αναστέλλεται για περίοδο 6 μηνών η λήψη κάθε μέτρου συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης πτώχευσης κ.λ.π

Το άρθρο 99 του νέου πτωχευτικού κώδικα, προβλέπει τη διαδικασία συνδιαλλαγής µε τους πιστωτές για τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις.

Το άρθρο 99 του νόµου 3588/2007, το οποίο αντικατέστησε σε πολλά το άρθρο 44 περί προστασίας πιστωτών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα πολυµελή πρωτοδικεία και να ζητήσουν προστασία και συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές τους, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Όπως έχει δείξει η εµπειρία (από σχετικές υποθέσεις), για να ξεκινήσει µια επιχείρηση αυτή τη διαδικασία, ουσιαστικά έχει ήδη επέλθει συµφωνία µε τους βασικούς πιστωτές της. Προσφεύγοντας δικαστικά µε την αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι βρίσκεται σε οικονοµική δυσπραγία, χωρίς όµως να έχει µπει σε παύση πληρωµών.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατάθεση υποβολής φακέλου για επιχειρήσεις που θέλουν να υπαχθούν στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα.

Κατ’ αρχήν σας παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από την πίεση της έκτακτης ανάγκης και αφορούν στην εταιρία αλλά κυρίως τους μετόχους και αυτούς που ασκούν διοίκηση.

Δευτερευόντως αναλαμβάνουμε την πλήρη νομική κάλυψη για την αίτηση υπαγωγής καθώς και τη σύνταξη του απαραίτητου Business Plan. Το γραφείο μας θα ολοκληρώσει τη διαδικασία μέχρι την οριστική απόφαση του δικαστηρίου περί ανοίγματος ή όχι της συνδιαλλαγής με τους πιστωτές. 

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για αναλυτική ενημέρωση για τη διαδικασία ένταξης της επιχείρησής σας στο άρθρο 99.

1. Αλλαγή εταιρικής μορφής ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα της επιχείρησης

Έμπειροι νομικοί σε συνεργασία με εξειδικευμένους οικονομολόγους και αναλυτές αναλαμβάνουν να πλαισιώσουν την δραστηριότητά σας στο πιο κατάλληλο εταιρικό μόρφωμα, ανάλογα με τις ανάγκες και το ανθρώπινο δυναμικό της κάθε επιχείρησης

2. Επενδύσεις – αναπτυξιακά προγράμματα - ΕΣΠΑ

Α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΣΠΑ)

Στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2013 ενισχύονται μικρές επιχειρήσεις,που αφορούν στη Μεταποίηση, Τουρισμό, Εμπόριο και Υπηρεσίες.Το ποσοστό της ενίσχυσης (επιδότησης) θα κυμαίνεται στα μέχρι τώρα επίπεδα, που είναι 55% για Αττική και Θεσσαλονίκη και 65% για την περιφέρεια επί του προϋπολογισμού της επένδυσης και με δικαίωμα ληψής προκαταβολής πριν την υλοποίηση της επένδυσης. Περισσότερα εδώ

Το πρόγραμμα στοχεύει: στον εκσυγχρονισμό, την επέκταση και γενικότερα στην αναβάθμιση των επιχειρήσεων.Ενδεικτικά ενισχύεται η αγορά νέων μηχανημάτων, ο εξοπλισμός συστημάτων ασφαλείας, η εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, η καινοτομία, η διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών, η ανακαίνηση των χώρων, η συμμετοχή σε εκθέσεις και οι ενέργειες προστασίας του περιβάλλοντος.

Πρόγραμμα Jeremie 2 (Μικροδάνεια)

Β) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Με την εφαρμογή των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου ενισχύονται επενδυτικά σχέδια πάνω από 100.000ευρώ, για ίδρύση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και που αφορούν σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, όπως είναι ο πρωτογενής, δευτερογενής, ο τουριστικός και ο τριτογενής τομέας.

Η επιχορήγηση ποικίλει σύμφωνα με το μέγεθος, την περιοχή και τον τομέα οικονομικής δραστηριότητας και μπορεί να υπερβεί το 50% της επένδυσης. Μέρος της επιχορήγησης (επιδότησης) χορηγείται και πριν την υλοποίηση της επένδυσης, με την προσκόμηση σχετικής εγγυητικής επιστολής.

Γ) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΠΑΑ 2007-2013)

Στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ενισχύονται δραστηριότητες που αφορούν στην ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, όπως μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού, μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, και γενικά μικρές βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ίδια κατανάλωση.

Το ύψος της ενίσχυσης κλιμακώνεται ανάλογα με την περιφέρεια παρέμβασης, με ανώτατο όριο το 60%.

Δ) ΕΤΕΑΝ – Χαμηλότοκα δάνεια για επενδύσεις & κεφάλαια κίνησης σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ε) Πρόγραμμα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – «Εθνικό Αποθεματικό

3 .Φορολογικός σχεδιασμός

To taxplanning (ή στα Ελληνικά φορολογικός σχεδιασμός) είναι ο σχεδιασμός των δράσεων της επιχείρησης σας ώστε σε απόλυτη συμμόρφωση με την φορολογική νομοθεσία να έχετε τη μικρότερη δυνατή έκθεση στο φόρο.

Ο φορολογικός σχεδιασμός μπορεί να είναι είτε εγχώριος είτε διεθνής, επομένως θα σας συμβουλεύσουμε είτε σχετικά με πρακτικές που μπορείτε να αλλάξετε στην επιχείρηση σας όπως την λειτουργείτε στην Ελλάδα, είτε θα σας προτείνουμε και κάποιες τροποποιήσεις με διεθνές στοιχείο.

Το παν στο σωστό και αποτελεσματικό φορολογικό σχεδιασμό είναι η σωστή μελέτη της φορολογικής νομοθεσίας, εγχώρια & διεθνώς, ώστε να μπορεί με ασφάλεια να προταθεί η πλέον ενδεδειγμένη λύση στον επιχειρηματία.

Εμείς αναλαμβάνουμε με τους συνεργάτες μας να σας προσφέρουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει ο φορολογικός σχεδιασμός. Μέσα από το site μας μπορείτε να βρείτε την κατάλληλη συμβουλή, αλλά και εάν επιθυμείτε να προχωρήσετε στην σύσταση online της ευρωπαϊκής, αμερικανικής ή offshore εταιρείας που επιθυμείτε.